1. Definicje
2. Rejestracja
3. Sprzedający
4. Opłaty
5. Produkty
6. Odpowiedzialność Operatora
7. Bezpieczeństwo Danych
8. Prawa Autorskie
9. Postanowienia Końcowe


1. Definicje

Serwis Antykwarski.pl – Serwis internetowy Antykwarski.pl wraz ze wszystkimi podstronami, prowadzona jest przez firmę Webinvest z siedzibą w Warszawie zwaną dalej Operatorem.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami w rozumieniu stosownych przepisów prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Sprzedający – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, oferujący swoje produkty w serwisie Antykwarski.pl

Antykwarski.pl – dedykowana strona internetowa Sprzedającego, posiadająca unikalny adres w domenie www.antykwarski.pl/firma/nazwa_firmy. Serwis spełnia funkcję sklepu internetowego informującego o produktach konkretnego sprzedającego.

Wizytówka – zbiór danych o Sprzedającym w serwisie internetowym Antykwarski.pl.

Schowek produktów – miejsce służące do gromadzenia ofert Sprzedających, dostępne od zalogowania się w serwisie do momentu wylogowania z serwisu.

Forum - miejsce służące do wymiany informacji i opinii. Dodawanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu się.

Wydarzenia - wydarzenia z branży sztuki i antyków. Każdy zalogowany użytkownik może dodać wydarzenie. 


2. Rejestracja

2.1 Rejestracja w Serwisie Antykwarski.pl jest bezpłatna i odbywa się poprzez poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie rejestracyjnej. Użytkownik aby zarejestrować się na serwisie zobowiązany jest wypełnić poprawnie wszystkie pola obowiązkowe. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik  potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu.

2.2 Rejestracja w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej w ramach Antykwarski.pl działalności gospodarczej,  następuję poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego dla Użytkownika indywidualnego (Konto Indywidualne).

2.3  Rejestracja podmiotu gospodarczego korzystającego jako Sprzedający z Serwisu Antykwarski.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dla Użytkownika firmowego (Konto Firmowe).

2.4  Podczas rejestracji Użytkownika firmowego (Konto Firmowe) należy podać wszystkie prawdziwe dane firmy, w tym również numer NIP. Użytkownik akceptuje fakt, iż po rejestracji jego dane muszą zostać pozytywnie zweryfikowane przez Operatora Serwisu Antykwarski.pl w celu ich potwierdzenia. Pomimo dołożenia starań w celu weryfikowania danych podmiotów gospodarczych wprowadzanych do serwisu przez Użytkowników, Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub fałszywie wprowadzone i prezentowane dane jak również dane nieaktualne.

 2.5  Z chwilą aktywacji konta na portalu poprzez otworzenie linka wysłanego przez Operatora Serwisu na adres mailowy użytkownika, użytkownik zawiera z portalem umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony i akceptuje wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminów znajdujących się na podstronach serwisu.


3. Sprzedający

3.1 Sprzedającym w Serwisie Antykwarski.pl może zostać każdy Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny dla Użytkownika firmowego (Konto Firmowe)  punkt 2.3

3.2 Sprzedający ma obowiązek podawania prawdziwych danych teleadresowych w wizytówce. Operator stara się aby podawane dane teleadresowe były zgodne ze stanem faktycznym jednak nie bierze odpowiedzialności za błędnie podane dane i wynikające z tego możliwe szkody.

3.3 Sprzedający w momencie rozpoczęcie prezentowania swojej oferty w portalu Antykwarski.pl zobowiązuje się do:
  • Ustalania cen na poziomie podobnym do tego, jaki oferuje we własnej sieci sprzedaży.
  • Podawania prawdziwych danych dotyczących dostępności produktów w swojej ofercie.
  • Przestrzegania prawa obrotu sztuką i antykami.

3.4 W przypadku łamania powyższych postanowień, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Administratora poprzez formularz kontaktowy. W takim wypadku Administrator ma prawo usunąć konto Sprzedającego wraz z jej ofertą z Portalu Antykwarski.pl bez zwrotu poniesionych kosztów przez Sprzedającego.

3.5 Sprzedający poza ogólnymi zasadami i regulaminem Serwisu Antykwarski.pl, ustala we własnym zakresie szczegółowe warunki dokonywania zamówień:
  • Dostępna ilość sztuk sprzedawanego produktu jaką Sprzedający dysponuje.
  • Cena netto za sztukę.
  • Termin ważności oferty, czyli jak długo dany produkt będzie dostępny w serwisie.
  • Stawkę Vat jaka obowiązuje przy zakupie.
  • Warunki transportu (Opcje dostawy).

3.6 Wszystkie te informacje dostępne są w Wizytówce Sprzedającego lub/i na stronie jego sprzedawanego przez niego produktu. Należy pamiętać że zamówienia i/lub Zapytania ofertowe dokonywane są u każdego Sprzedającego osobno. Potencjalny klient powinien przed złożeniem zamówienia sprawdzić, czy warunki Sprzedającego są dla niego do zaakceptowania. 


4. Opłaty

4.1 Korzystanie z Portalu Antykwarski.pl dla Użytkownika i Sprzedającego jest bezpłatne.

4.2 Operator przygotował możliwość korzystania przez Sprzedających z dodatkowych płatnych funkcji Serwisu a w szczególności z narzędzi promujących firmę Sprzedającego oraz jego produkty. Korzystanie z tych funkcji jest dobrowolne a ich brak nie utrudnia użytkowania w korzystaniu z portalu jako narzędzie sprzedażowe.              

4.3 Koszt dodatkowych opcji oraz możliwość korzystania z nich jest dostępna wyłącznie dla Sprzedających w systemie zarządzania sprzedażą w Serwisie.

4.4 Korzystanie z niektórych usług odpłatnych możliwe jest po podpisaniu przez Serwis i Użytkownika oddzielnej umowy o współpracę.

4.5 Płatności za usługi Serwisu dokonywane są na podstawie faktury pro-forma. Fakturę pro-forma Sprzedający mogą wygenerować samodzielnie lub poprzez kontakt z Operatorem.

4.6 Po otrzymaniu płatności przelewem na konto bankowe Operatora, na życzenie Sprzedającego, zostanie wystawiona Faktura VAT i wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego.

4.7 Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem usług płatnych, będą załatwiane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.

4.8 Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@antykwarski.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

4.9 Rezygnacja z usługi nie powoduje zwrotu niewykorzystanej opłaty.


5. Produkty

5.1 Produkty prezentowane przez Sprzedających mają ustawioną maksymalną ilość, którą można zamówić. Zapytania ofertowe składane przez Użytkowników nie zobowiązują Sprzedającego do sprzedaży.

5.2 Wszystkie negocjacje i spory, odbywają się bezpośrednio pomiędzy kupującym a Sprzedającym.

5.3 Zwroty i reklamacje produktów są rozpatrywane pomiędzy kupującym a Sprzedającym, u którego produkt został nabyty. Informacja dotycząca warunków i sposobów rozpatrywania gwarancji winna być zamieszczona w Wizytówce.


6. Odpowiedzialność Operatora

6.1 Operator nie jest pośrednikiem w zawieranych transakcjach, a jedynie udostępnia narzędzia oraz miejsce do ich przeprowadzenia. W związku z tym nie jest stroną umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzane transakcje i produkty oferowane przez Sprzedających.

6.2 Jednocześnie Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w Systemie, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet oraz na skutek działania osób trzecich.

6.3 Operator Serwisu Antykwarski.pl zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia wydarzenia jeśli nie spełnia wymagań strony.

6.4 Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści wydarzeń, prawidłowość terminów i godzin, kiedy się odbywają, zamieszczonych przez użytkowników o ile treść wydarzenia jest zgodna z tematyką serwisu. Dlatego prosimy o weryfikację z organizatorami wszelkich terminów i miejsc odbywających się imprez.

6.5 Operator nie ponosi odpowiedzialność za zmiany, które wprowadza organizator, terminów, miejsc i innych informacji wydarzeń, zamieszczonych w serwisie 

6.6. Ograniczenie odpowiedzialności Operatora obejmuje wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno wadami w działaniu Serwisu jak również niedozwolonym zachowaniem innych Użytkowników, w szczególności polegającym na zamieszczeniu w serwisie treści zniesławiających, obraźliwych lub niezgodnych z prawem innych Użytkowników.

6.7 Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

6.8 Operator jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Serwisu, jeżeli jest to spowodowane:
  1. Koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu albo zainstalowanego oprogramowania. 
  2. Przyczynami niezależnymi od Operatora.
6.9 Operator nie sprawdza produktów oferowanych w ramach Serwisu, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii produktu albo usunięcia danej oferty, które naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa (w tym Art. 256 kodeksu karnego) bądź negatywnie wpływają na dobre imię Serwisu o czym informuje Sprzedających oraz Kupujących.

6.10 Operator może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Serwisu.

6.11 Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6.12 Wyłącznym źródłem zobowiązań Operatora jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


7. Bezpieczeństwo Danych

7.1 Dane uzyskane podczas rejestracji, są gromadzone w bazie danych Systemu. Dane te nie są wykorzystywane przez Operatora poza obszarem działania Serwisu oraz nie są udostępniane w żaden sposób osobom i firmom trzecim.

7.2 Każdy Użytkownik i Sprzedawca ma możliwość wglądu i edycji swoich danych.

7.3 Użytkownik Serwisu i Sprzedawca wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyświetlanie w Serwisie reklam i innych treści komercyjnych adresowanych bezpośrednio do Użytkownika Serwisu i Sprzedawcy. Przesyłki takie zawsze zawierają informację o ich nadawcy, którym jest wyłącznie Operator.

7.4 Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub powielania w jakikolwiek inny sposób bazy danych zgromadzony w Serwisie do masowej działalności marketingowej, zamieszczania bez zgody Operatora na innych  serwisach internetowych a zwłaszcza do wysyłania ofert reklamowych.


8. Prawa autorskie

8.1 Zawartość strony internetowej Antykwarski.pl jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

8.2  W braku przeciwnego zastrzeżenia prawa do znaków towarowych, wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do rysunków, grafik, tekstu, przekazu audio oraz video i innych treści należą do Antykwarski.pl i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody właściciela.

8.3 Wszelkie dostępne na stronie internetowej Antykwarski.pl oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi należącymi do Antykwarski.pl. 

8.4 W przypadku stwierdzenia przez administratora wykorzystania przez użytkownika portalu danych lub materiałów innego użytkownika  niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik ten zostanie upomniany przez administratora i/lub usunięty z portalu.

8.5 Użytkownik  przenosi na rzecz właściciela serwisu  prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania i remitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu, tłumaczenia, zmiany układu, przystosowywani oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do serwisu Antykwarski.pl przez użytkownika, w tym w celu promocji i reklamy serwisu lub właściciela - nawet po  rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu, z wyjątkiem przypadków gdy postanowienia regulaminów poszczególnych usług stanowią inaczej. Przeniesienia praw następuje z chwilą zamieszczenia materiałów w serwisie. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz innych osób utrwalonych w materiałach Antykwarski.pl. Właściciel dołoży starań w celu poinformowania użytkownika  o wykorzystaniu  treści zamieszczonych przez niego na serwisie.


9. Postanowienia Końcowe

9.1 Operator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Serwisie.

9.2 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu są w części lub w całości prawnie nieważne, lub gdy utracą swą ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty regulaminu.
 

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.